Không ngừng tăng trưởng danh mục tài sản
Văn phòng
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Diện tích cho thuê : 11,658 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Macquarie Park, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 14,742 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Brisbane
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 12,155 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Rhodes, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 13,394 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Macquarie Park, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 6,864 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Perth
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích cho thuê : 14,990 m2
Quốc gia/Thị trường : Úc
Địa điểm : Macquarie Park, Sydney
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 19,695 m2
Diện tích cho thuê : 19,695 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Quận Hải Điến, Bắc Kinh
Đơn vị đầu tư : Mapletree Investments
Diện tích sàn : 106,456 m2
Diện tích cho thuê : 106,456 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Chaoyang District, Bắc Kinh
Đơn vị đầu tư : Mapletree North Asia Commercial Trust
Diện tích sàn : 200,000 m2
Diện tích cho thuê : 154,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Minhang District, Thượng Hải
Đơn vị đầu tư : Mapletree India China Fund, Mapletree China Opportunity Fund II
Diện tích sàn : 324,000 m2
Diện tích cho thuê : 221,000 m2
Quốc gia/Thị trường : Trung Quốc
Địa điểm : Quận Minhang, Thượng Hải
Đơn vị đầu tư : Mapletree India China Fund, Mapletree China Opportunity Fund II