Phát triển thành công và bền vững
Cơ cấu tập đoàn

Nền tảng tăng trưởng của chúng tôi để nắm bắt cơ hội và mở rộng quy mô trong khu vực.

Nền tảng tăng trưởng của Mapletree

*MIC Fund (Mapletree India China Fund), MCOF II (Mapletree China Opportunity Fund II), CMREF1 (CIMB-Mapletree Real Estate 1)

1 Mapletree’s holdings vào thời điểm 31 tháng Ba 2016. MCT (Mapletree Commercial Trust), MLT (Mapletree Logistics Trust), MIT (Mapletree Industrial Trust) and MGCCT (Mapletree Greater China Commercial Trust)